Instagram játék és Játékszabályzat

Játékszabályzat

A @xs.alu Instagram ID alatti, Instagram post nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője az XS-ALU Building Systems Kft., a továbbiakban: „Szervező”.
Székhelye: 9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 27
Cégjegyzékszáma: 08 09 033110
Adószáma: 29226461-2-08
A Játékot a Szervező az Instagram profilján @xs.alu oldalán, post-ban illetve helyszínén hirdeti meg 01.07.2023 kezdő dátummal.
A jelen Játékszabályzat a Játék időtartama alatt az www.xs-alu.hu oldalon olvasható, valamint a helyszínen a mérnöki irodában elkérhető.
A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden Instagram ID-vel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes magyar állampolgár, vagy Magyarországon elő személy (a továbbiakban: „Játékos”). A Játékban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
A Játék időtartama
A Játék 2023.07.01. 22:00-tól 2023.07.29. 10:00-ig tart.
A Játék menete
Szervező meghirdeti az Instagram @xs.alu oldalán az „Játssz velünk és nyerj 460€ értékben” elnevezésű Játékot posztban, amelyet story-ban is megjelenít többször, továbbiakban: Helyszín. A Játék 2023.07.29. 10:00-ig tart.
A Játékosoknak Játékban való részvételhez a következő feladatokat kell végrehajtania:
• Kövesse be a következő Instagram profilokat: @xs.alu
• A Játék post hozzászólásban jelölje be egy Instagramon regisztrált ismerősét – vagyis tagelje.
• Kedvelje vagy likeolja a Játék posztját a Szervezőnek, az @xs.alu Instagram ID alatt.
• Ossza meg storyban a játék posztját, ahol jelölje be a Szervezőt az Instagram ID-vel: @xs.alu
A Játékban való részvétellel a Játékosok automatikusan és kifejezetten elfogadják jelen Játékszabályzatot.
A Játék során 1 (egy) darab nyeremény kerül kisorsolásra. A sorsolás elektronikus úton, a véletlenszerűség elvének eleget tévő számítógépes sorsoló program igénybevételével történik a Játék teljes időtartama alatt beérkezett valamennyi részvevő Játékos között, kivéve azon Játékost, aki a Játékból a jelen játékszabályzat alapján kizárásra kerül. A sorsolásra a Szervező telephelyén kerül sor. A sorsolás nem nyilvános.
A Szervező 1 (egy) nyertest sorsol ki. Amennyiben a nyertesnek nem lehetséges a nyeremény kiadása, a Nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel.
Nyeremény
A Játék során kisorsolásra kerülő nyeremény: Modulusz fix üvegezésű térelválasztó fal, amely a post-ban is látható egy fürdőszobában beépítve.
A szerkezet 8mm-es edzett biztonságú üvegezéssel kerül beépítésre, alumínium kerete tetszés szerint RAL színben választható. Maximális mérete 3m2 lehet. Csavarokat a szerkezet beépítéséhez a Szervező biztosítja. A helyszíni felmérést ingyenesen csak Sopron, illetve Győr területén vállalja a Szervező. Szállítása a szerkezetnek ingyenes Sopronba, illetve Győrbe. Más területre lehetséges a szállítás, de 250ft/km díj ellenében.
A sorsolás 2023.07.31 10:00-kor lesz. A sorsolás nem nyilvános. A sorsolást követően Szervező felveszi a kapcsolatot a Nyertes Játékossal, illetve kihirdeti storyban a Nyertest.
A Nyeremény átruházható közeli hozzátartozóra. A Nyeremény készpénzre nem váltható át és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

A Nyeremény átadása
A Szervező a Nyertest a sorsolást követően, annak napján értesíti e-mail vagy Instagram üzeneten keresztül. (a továbbiakban: ”Értesítés”).
A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Játékos nyertessége esetén e-mailben a jelen pontban foglaltak szerint értesítse őt. Szervező nem vállal felelősséget azért, ha az adott Játékos levelező oldala az üzenetet SPAM mappába vagy nem látható mappába helyezi.
A nyertes Játékos köteles az Értesítés elküldését követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést. A Nyertes Játékos köteles megadni cm-ben a nyílás méreteket ahová a Nyereményt szeretné beépítésre, vagy a Nyeremény kívánt méretét válaszban E-mail vagy Instagram üzenetben megírni.
Az Értesítés visszaigazolását követően a Szervező egyeztetést kezdeményez a nyertes Játékossal a Nyeremény átvételének feltételeiről (időpontjáról, helyszínéről stb.).
Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a megadott 5 (öt) napos határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult.
A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem biztosít.
A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, amely Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt valamennyi feltételnek.
A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Nyerteseket semmilyen adó illetve kiszállítási költség nem terheli Sopron vagy Győr területén. Távolabbi lakóhely esetén a kiszállítási költség 250ft/km + áfa, ha a Nyertes Játékos ebbe beleegyezik. Ha a Nyertes Játékos személyesen szeretné elszállítani a nyereményét erre a Szervező lehetőséget biztosít Győri telephelyéről. Adatokat e-mail-en szükséges egyeztetni.
A Játékból történő kizárás kritériumai
A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akikre igaz az alább meghatározott feltétek bármelyike:
• bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Játékkal kapcsolatos üzenőfali posztban a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy
• bármely más Játékos emberi méltóságát, jogát vagy jogos érdekét sértő megjegyzést tesz,
• sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesz részt a Játékban,
• obszcén, trágár tartalommal vagy bármely okból kifogásolható (így különösen mások személyéhez fűződő vagy szerzői jogait sértő, pornográf, vulgáris vagy a jó erkölcsöt sértő tartalmú stb.) hozzászólást beküldő Játékosok kizárásra kerülnek, illetve nem jogosultak a sorsolásban való részvételre.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatnak nem megfelelő hozzászólást minden előzetes értesítés nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – a Játékból kizárja, amellyel a részvétel érvénytelenné válik.
A Játékos a részvétellel kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen Játékszabályzatot, így az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.
Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatban foglaltakat megszegi, vagy annak nem felel meg a Játékból a Szervező kizárhatja és esetleges nyertesség esetén nem köteles a Nyereményt számára átadni. A Szervező ebben az esetben minden ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a Játékostól.
Adatkezelés, adatvédelem
A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:
Szervező, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat teljes név, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím [irányítószám, város, utca, házszám]) a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt a Játékban való részvétel, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;
A Játékosnak a Játékban való részvétele során külön erre a célra megadott előzetes hozzájárulása alapján, nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. Az adatok kezelője a Szervező.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.
Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.
Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.
Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését a Szervező címén illetve email által: info@xs-alu.com.
Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, továbbá a kezelt adatok korlátozásának joga is.
A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja.
A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.
Felelősség
A Szervező kizárja a felelősségét a Játékban való részvételhez szükséges Instagram oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem vagy korlátozottan használható.
Az Instagram játékszervezést befolyásoló, a Játék lebonyolítását esetlegesen akadályozó döntései a Játék időtartama során vis majornak minősülnek, melyekre a Szervezőnek nincsen ráhatása.
A Szervező kizárja az ezzel, valamint a tőle független, előre nem látható egyéb események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt bekövetkezett károkért, amelyek számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a Nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból hiúsul meg, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.
A Szervező kizár továbbá minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért, amely a Játék során bekövetkezett késésekből, vagy Nyereményből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekként, kárként, veszteségként jelentkezik.
Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
Egyéb
A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti. A Játékosok a Játékkal, a Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat egyoldalú, azonnali módosítására, illetve kiegészítésére vonatkozóan.
Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre, illetve a Játékszabályzat módosításra kerül a Szervező̋ által, a Szervező̋ törekszik arra, hogy ennek tényét előzetesen nyilvánosságra hozza Instagram @xs.alu ID oldalon a Játék meghirdetésével azonos nyilvánosság biztosításával.
Szervező kizárja a felelősségét minden, az Instagram oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. sql támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben ilyen külső támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
Jelen Játékszabályra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.
Bármilyen a jelen játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.
A Játékot a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja.

Sopron, 2023.07.01.